Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 8 người, vào ngày Sat Aug 27, 2016 2:41 pm
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Statistics
Diễn Đàn hiện có 29 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: blake22h

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 243 in 103 subjects
January 2019
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Calendar Calendar


50 dieu gui em yeu cua anh !!!

Go down

50 dieu gui em yeu cua anh !!!

Bài gửi  Admin-Nguyen Thanh Trung on Mon Dec 17, 2012 8:20 pm

MOÄT BÖÙC THÖ KHOÂNG DAÙM GÖÛI NGÖÔØI YEÂU

"Em yeâu! Hoâm qua em hoûi anh raèng anh ñoái xöû vôùi em toát chöøng naøo.
Nhaát thôøi anh chaúng nghó ra gì caû.
Qua moät ñeâm suy nghó, cuoái cuøng anh cuõng nhôù ra maáy ñieåm anh ñoái xöû toát vôùi em."

1/.Tröôùc khi quen em thì anh laõnh hoïc boång, ñeán khi quen em roài thì hoïc boång cuûa anh, em laõnh.

2/. Coù moät quaû taùo, em aên. Coù 2 quaû taùo em aên quaû to.

3/. Em xaáu xí nhö vaäy maø anh vaãn khen em xinh. Anh ñeïp trai nhö theá maø em laïi baûo anh xaáu.

4/. Ñi chôi toaøn anh tieâu tieàn, khi veà KTX anh chæ daùm aên mì toâm.

5/. Luùc em giaän, anh phaûi laøm thuøng raùc cho em ñoå noãi böïc doïc. Luùc anh böïc töùc thì anh phaûi laøm thuøng raùc cho chính mình.

6/. Khi em muoán hoân anh, em lieàn hoân. Khi anh muoán hoân em thì tröôùc tieân phaûi ñöôïc em cho pheùp.

7/. Em thöôøng xuyeân ñaùnh anh. Anh chöa bao giôø ñaùnh em.

8/. Coù laàn em hoûi anh neáu em yeâu moät ngöôøi khaùc thì anh laøm theá naøo. Anh noùi seõ ñaùnh cho thaèng kia moät traän. Anh laïi hoûi neáu anh yeâu ngöôøi con gaùi khaùc thì theá naøo, em traû lôøi raèng em seõ gieát anh ngay.

9/. Ñeán nhaø em, anh phaûi nguû ôû gheá sopha. Em ñeán nhaø anh, anh cuõng phaûi nguû ôû sopha.

10/. Anh mua taëng em moät caùi aùo 60 000, anh noùi doái laø chæ coù 30 000. Em mua cho anh caùi ñoàng hoà 100 000, em laïi noùi doái anh laø 500 000.

11/. Cuøng 1 con caù em aên phaàn thaân. Coøn anh, phaàn ñaàu caù.

12/. Anh laøm hoûng caùi tai nghe cuûa em lieàn mua 1 caùi môùi ñeàn ngay, coøn em laøm maát chieác xe ñaïp cuûa anh moät lôøi xin loãi cuõng khoâng coù.

13/. Laàn em oám, anh gaày maát 2kg. Laàn anh oám, em beùo leân 2kg (em ñeán phoøng chaêm soùc anh, aên heát moïi ñoà aên, hoa quaû, baùnh keïo cuûa anh).

14/. Anh khoâng cheâ em thaáp, theá maø em laïi cheâ anh cao.

15/. Meï anh ñoái xöû toát vôùi em nhö vaäy coøn em moät chuùt cuõng khoâng.

16/. Laàn ñoù ñi xem rock ngoaøi trôøi, em côõi leân vai anh raát thích thuù, gaøo theùt caû buoåi. Coøn anh bò eùp naëng suyùt rôi leä.

17/. Con choù caûnh nhaø anh ñeû, anh choïn con ñeïp nhaát mang ñeán cho em. Em laïi taëng anh con caù vaøng em nuoâi gaàn cheát, haïi anh chaêm soùc theâm 2 ngaøy nöõa phaûi ñem choân noù.

18/. Tröôùc khi quen em, anh nguû 8 tieáng. Quen em roài chæ coøn 4 tieáng.

19/. Tröôùc khi quen em, anh khoâng bao giôø chôø ai quaù 5 phuùt. Quen em roài anh phaûi ñöùng haøng tieáng ñoàng hoà.

20/. Tröôùc khi quen em, anh ngaøy naøo cuõng aên saùng. Sau khi quen em, anh chæ aên moãi buoåi toái.

21/. Veà nhaø meï anh, anh ngoài caïnh ñeå ñôõ lôøi. Gaëp meï em, em chaïy ñi noùi ñieän thoaïi.

22/. Vieát mail cho em, anh daønh nhöõng lôøi leõ ngoït ngaøo nhaát. Nhaän mail cuûa em, toaøn nhöõng lôøi traùch moùc.

23/. Chat vôùi em, anh chat moãi mình em. Coøn em chat haøng chuïc ngöôøi.

24/. Vieát thö tay cho em, anh vieát nhieàu trang. Nhaän thö tay cuûa em - “Hoøn Voïng Thö”

25/. Anh lôõ heïn, anh xin loãi ñeán vaøi ngaøy sau. Em lôõ heïn, em nhoeûn cöôøi laáy leä roài queân beùng.

26/. Ra ñöôøng gaëp cöôùp, anh ñaùnh noù, em baûo anh coân ñoà; anh khoâng ñaùnh noù, em baûo anh heøn nhaùt.

27/. Ñi xe, anh ñi caån thaän, em baûo anh keùm theá. Ñi nhanh, em baûo anh ñi aåu.

28/. Leã teát, anh em, chò em ñeàu coù quaø. Chò anh, anh anh thì anh chaúng mua cho thöù gì.

29/. Em laáy löôïc ra chaûi ngay ngaõ tö, coøn anh vuoát toùc moät caùi, em baûo anh ñieäu theá.

30/. Ñi xem phim, em thaáy chaùn, em ñoøi veà. Anh thaáy chaùn, vaãn phaûi ngoài xem em xem heát phim.

31/. Ñi uoáng coffee, em ngoài uoáng caùi soaït roài ñöùng daäy. Anh baát chaáp moïi ngöôøi cöôøi, cuõng uoáng caùi soaït roài ñöa em veà.

32/. Ñi chôi vôùi em, thaáy em buoàn, anh coá gaéng laøm cho em vui. Thaáy anh buoàn, keä anh.

33/. Quaø em taëng anh, anh ñeå raát traân troïng. Quaø anh taëng em, em vöùt lung tung trong nhaø.

34/. Anh ñöùng tröôùc tröôøng ñôïi em, em baûo anh giaùm saùt em. Anh ngoài ôû nhaø khoâng ñi nöõa, em baûo anh khoâng quan taâm ñeán em.

35/. Em baûo anh veà ñeán nhaø goïi cho em, anh goïi ngay. Anh baûo em veà nhaùy maùy cho anh, em baûo anh khaét khe.

36/. Em taëng anh caùi goái beù xíu, anh oâm aáp moãi khi nguû. Anh taëng em caùi goái oâm, em ñeå gaùc chaân.

37/. Em taëng anh chaäu caây, noù töôi toát sau maáy ngaøy. Anh mua cho em ñuû loïai caây kieång, chuùng ñöôïc choân caát vaøi tuaàn sau ñoù.

38/. Anh noùi nhieàu, em baûo anh laém moàm. Anh noùi ít, em laïi baûo anh ít moàm meùp.

39/. Caù ñoä vôùi nhau, anh thua, em baét anh thöïc hieän baèng ñöôïc. Em thua, em vieän ñuû lyù do ñeå khoâng thöïc hieän.

40/. Nhöõng gaõ naøo thích em, em vaãn ñeå keä hoï. Coù ai thích anh, anh phaûi tìm caùch xa hoï ngay.

41/. Em cöôøi vôùi bao nhieâu laø con trai, ñeå cho hoï moät tia hi voïng. Anh chæ môùi coù moät laàn thoâi, vôùi baïn em, em ñaõ baûo anh laø Sôû Khanh roài.

42/. Anh nhaéc em chaêm chæ, nhaéc em maëc aùo aám, nhaéc em khoâng thöùc khuya, em hoûi :”anh laø meï em aø?”. Neáu anh khoâng nhaéc, em laïi baûo:”Anh chaû quan taâm gì ñeán em”.

43/. Coù gì anh cuõng ñeàu muoán keå cho em nghe, coâng vieäc, baïn beø, gia ñình, sôû thích…Em thì luoân giaáu anh, chæ keå khi anh ñaõ bieát gaàn heát thoâi.

44/. Nhöõng caùi böu thieáp anh laøm taëng em, em cheâ oûng cheâ eo. Nhöõng caùi thieäp em taëng anh. Haàu heát chæ laø E-card. Anh vaãn giöõ laïi noù, maëc duø noù ñaõ heát haïn xem ñöôïc töø laâu roài.

45/. Nhöõng gì em vieát cho anh, duø chæ laø moät tôø giaáy nhaùp, anh vaãn giöõ trong caùi hoäp. Nhöõng gì anh vieát cho em, ñeàu töï ñaùy loøng anh, em ñoïc roài em cheâ chöõ anh xaáu.

46/. Baïn trai cuûa em, chaúng bao giôø em giôùi thieäu vôùi anh. Baïn gaùi cuûa anh, em ñoøi bieát heát.

47/. Anh bieát heát nhöõng ngöôøi baïn cuûa em, giuùp ñôõ hoï neáu coù theå. Em chaúng nhôù teân baïn cuûa anh, cho duø hoï laø baïn thaân cuûa anh ñi nöõa.

48/. Tröôùc khi quen em, anh chaúng maáy khi ra khoûi nhaø, ñeán möùc maø meï anh cuõng ngaïc nhieân. Sau khi quen em, cöù moãi laàn anh ñònh ñi ñaâu chôi. anh seõ coù ñuû lyù do ñeå ra khoûi nhaø vaø cuõng chæ muoán coù em ñi cuøng.

49/. Tröôùc khi quen em, anh muoán mình thaät laø noåi troäi, ñöôïc nhieàu coâ gaùi ngöôõng moä. Sau khi quen em, anh phaûi thaät bình dò vaø chæ caàn moãi mình em thoâi.

50/. Em ñoøi anh hieåu em, theá maø em chaúng hieåu anh gì heat
[strike]
avatar
Admin-Nguyen Thanh Trung
Admin

Tổng số bài gửi : 227
Join date : 13/12/2012
Age : 37
Đến từ : Xứ sở của những thiên thần

Xem lý lịch thành viên http://metrohiepphu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết